REDEGJØRELSE ÅPENHETSLOVEN 2023

Publisert: 30. juni,2023

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger juni 2023. Seltor Gruppen AS omfattes av åpenhetsloven og vi plikter å redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger.

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER JUNI 2023

Introduksjon 

Seltor Gruppen AS er en av Norges eldste entreprenørbedrifter og er lokalisert i Porsgrunn, Tønsberg, Drammen og Oslo. Vi har hele Østlandsregionen som vårt geografiske nedslagsfelt. Seltor Gruppen AS er et konsern med en omsetning i 2022 på ca.1,4 mrd NOK og 160 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.

 1. Seltor AS er entreprenør innen bygg og anlegg, og har oppdrag innenfor rehabilitering og nybygg over det sentrale Østlandet. Det medfører en stor og variert leverandørportefølje innenfor flere bransjer. Det være seg rådgivning, teknisk bistand, underentreprenører i bygningsmessige fag, rekruttering, renhold, drift og vedlikehold.
 2. Seltor Bolig AS ble etablert i 2011. Seltor Bolig AS driver med boligutvikling i de sentrale delene av Østlandet. Selskapet leder alle faser av boligutviklingsprosjekter, fra tomtekjøp til overlevering av ny bolig til boligkjøper.

Seltor Gruppen AS omfattes av åpenhetsloven og vi plikter å redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger.

1.Generell informasjon, våre retningslinjer og rutiner 

Våre leverandører varierer i størrelse, fra mellomstore nasjonale selskaper til mindre lokale leverandører.

Seltor er bevisst på ansvaret det medfører å kjøpe inn varer og tjenester, og jobber for å være en seriøs og ansvarlig aktør. Vi tar en tydelig rolle og stiller krav til alle involverte i en innkjøpsprosess. Seltor respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik det er beskrevet i internasjonale konvensjoner og norske lover.

Seltor har forankret alle aspekter ved åpenhetsloven i konsernledelse og styre. Seltor skal være en pådriver for etterlevelse av menneskerettighetene. Dette gjelder blant annet Policy for diskriminering og trakassering og våre Etiske retningslinjer, med tilhørende internt varslingssystem. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre og forankre dette i Seltor.

Vi tar våre forpliktelser på alvor, og ønsker å bidra til ansvarliggjøring innenfor vår bransje, bygg og anlegg. Dette ved å ha gode rutiner på anskaffelser og kontrakts gjennomgåelser, samt å utvikle tiltak i samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere. Alt for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber også mot sosial dumping, og bransjen har rutiner for å sikre at dette ikke skjer.

Seltor har noen fokusområder hvor vi mener vi kan ha en påvirkning:

 • Ingen diskriminering av ulike grupper arbeidssøkere.
 • Nulltoleranse mot enhver form for rasisme og diskriminering.
 • Det er forbud mot diskriminering på alle områder, inkludert ansettelser.
 • Det er forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri.

Beskrivelse av Factlines som system og støtte for aktsomhetsvurderinger 

I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines’ digitale løsning og tjenester. Factlines er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeden.

Seltors virksomhet gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Seltor er kvalifisert til Factlines’ verifiseringsmerke for åpenhetsloven, og har brukt Factlines-programvare og metodikk for å overvåke leverandører, gjennomføre risikoevalueringer og dokumentere oppfølgingsaktiviteter.

https://verified.factlines.com/no/915617344

Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør. Avhengig av omfang og risiko vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden.

Les mer om Factlines her.

Kartlegging av leverandører

Årlig samler vi inn informasjon fra våre leverandører gjennom Factlines programvare.  Leverandørene er valgt ut fra Seltor sin omsetning hos den enkelte leverandør, samt en vurdering av risiko i forhold til produkt og bransje. Egenrapporteringen er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og er i tråd med prosessen for aktsomhetsvurderinger som kreves i åpenhetsloven.

Egenrapporteringen inkluderer følgende temaer:

 • Samfunnsansvar, strategi og retningslinjer
 • Leverandørkjede: oppfølging, innsikt og kontroll
 • Risiko- og aktsomhetsvurderinger
 • Landrisiko
 • Styringssystemer i virksomheten
 • Arbeidsforhold og rettigheter
 • Folkegrupper og miljø
 • Konfliktmineraler
 • Anti-korrupsjon

Datainnsamlingen gir grunnlag for å vurdere om det er etablert god praksis for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontrakts bestemmelser. Kartleggingen gjelder direkteleverandører og produsent/produksjonssted, og henter opplysninger om deres rutiner og prosedyrer for å følge opp hele leverandørkjeden.

Informasjon knyttet til risiko i produksjonsland er basert på flere kilder, blant annet ITUC (The International Trade Union Confederation) om arbeidsrettigheter og Transparency International (korrupsjonsindeks).

Videre kartlegges forhold rundt arbeidsrettigheter, anti-korrupsjon og hvorvidt leverandørene selv har gjennomført egenrapportering, forbedringsprosjekter og/eller inspeksjoner på produksjonssted. Det blir også kartlagt om leverandørene har etablerte rutiner for blant annet kvalitet, helse og sikkerhet, miljø og samfunnsansvar.

Våre leverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i samsvar med våre etiske retningslinjer. De er også pålagt å kommunisere og følge opp retningslinjene med sine underleverandører.

Dersom egenrapporteringen eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp med leverandøren det gjelder. Formålet er å kunne forebygge og redusere negative konsekvenser i samarbeid med leverandøren og øvrige aktører i leverandørkjeden.

2.Funn fra aktsomhetsvurderinger og risiko for negative konsekvenser

Åpenhetsloven slår fast at alle virksomheter som er omfattet av loven skal gjennomføre aksomhetsvurderinger. Seltor har definert hvem vi regner som våre samarbeidspartnere, og er i sluttfasen ifm. prosess med å gjennomføre aksomhetsvurderinger av forretningspartnerne, hvor risiko blir vurdert. For fremtiden vil disse vurderingene bli en del av årlig risikovurdering.

Det fokuseres i første omgang på de områdene der vi er en større kunde, og der leverandøren er innenfor en tradisjonelt sett utsatt bransje. Våre største leverandører er innenfor fag som rør, elektro, ventilasjon og pre-fabrikkert betong. Leverandører innenfor tekniske fag, it og teknologi, råvarer som stål og tre, samt innenfor klesproduksjon vurderes særlig utsatt. Disse leverandørene vurderes som særlig utsatt som følge av antatt høy andel produksjon i land som defineres som høyrisikoland i forhold til menneskerettigheter og arbeidsmiljø.  Det etterspørres informasjon for hvordan disse håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser i forhold til Åpenhetsloven.

Kilde til illustrasjon: Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022.

Risikoprofil hos våre leverandører per 24.mai. 2023.

3.Videre arbeid og tiltak 

Faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser blir avdekket gjennom rapporteringen i aktsomhetsvuderingene. Vi har per 2.juni en svarprosent på 65%, i tillegg til 10% som er i pågående prosesser.

Iverksatte tiltak:

I forbindelse med vår kartlegging i Factlines sendes det ut påminnelser om tiltak til våre leverandører basert på innlevert egenvurdering; bl.a etablering av interne etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, miljøsystemer, rutiner for leverandøroppfølging, system for risikovurdering av nye leverandører, varslingsprosedyrer, oversikt over produsentland. Leverandører og samarbeidspartnere kan til enhver tid levere inn svar og dokumentere tiltak, slik at aktsomhetsvuderingene ikke blir et statisk dokument, men et «levende dokument» og en status i nåtid.

Planlagte tiltak:

Tiltak koordineres opp mot rapporteringen fra kartleggingen Seltor har gjennomført. Det er spesifikt innenfor områdene Bærekrafts mål og Kvalitetssystemer vi ser at leverandører skårer lavest. Via kartleggingen har Seltor tilgang til å legge opp rutiner for å varsle de risikoutsatte leverandørene om å jobbe innen de enkelte områder som ikke er tilfredsstillende. Dette gjennomføres regelmessig for å sikre forbedring.

Vi har 4 leverandører som skiller seg særskilt ut og ligger nederst på risikoscoren. De er allikevel innenfor medium risiko.

Disse 4 vil bli fulgt opp særskilt, og inkluderes i en kontinuerlig prosess.

Det er området CSP og Etikk, samt Landrisiko disse leverandørene scorer lavest på.

Disse 4 er innenfor fagene teppe legging/gulvbelegg, innredninger/kontorfronter og stål.

Deres årlige omsetning til Seltor varierer fra 6 MNOK til 11 MNOK.

Seltors etiske retningslinjer (Code of Conduct) implementeres i avtalene med våre leverandører og underentreprenører, for å sikre at våre forpliktelser overholdes videre i kontraktskjeden.

Etiske retningslinjer og Policy for likestilling og trakassering skal legges tilgjengelig på våre hjemmesider.

Andel leverandører som ikke har besvart eller avvist kartleggingen er per 20.juni 23%. Disse følges opp med regelmessige påminnelser.

Publisering

Seltor vil publisere «Redegjørelse for aksomhetsvurderinger» i henhold til Åpenhetsloven innen 30.juni 2023.

Forespørsler knyttet til Seltor sitt arbeid med aksomhetsvurderinger jf. Åpenhetsloven, kan sendes til hilde.roren@seltor.no eller endre.christiansen@seltor.no

Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven.

Del denne saken: